TEDxHaarlem 2023 | PerspectIF
15 november 2023 | 19:30-22:30 | PHIL Haarlem

*** EVENT IS UITVERKOCHT! ***

In een wereld waar alles draait om PerspectIF, vragen we ons af: wat als we de status quo durven uitdagen? Wat als we de grenzen van het bekende verleggen en nieuwe horizonten verkennen?

Op woensdag 15 november heten we je graag weer welkom in de PHIL voor ons 2023-event. Tot snel! 

In a world about PerspectIF, we ask ourselves: ‘what if we dare to challenge the status quo? What if we pushed the boundaries of the known and explored new horizons?’

On Wednesday, November 15, we would like to welcome you again to the PHIL for our 2023 event. See you soon!

artikelen

Vorige
Volgende

Sprekers & Performers

Beate Völker

Beate Völker behaalde haar PhD in sociologie aan de Universiteit Utrecht in 1995, na eerder sociale en theoretische psychologie te hebben gestudeerd aan de Universiteit Heidelberg. Haar interesse in sociale netwerken begon tijdens haar doctoraatsonderzoek over veranderingen in netwerken na de politieke omwenteling in de voormalige DDR.

Ze bekleedde verschillende functies aan de Universiteit Utrecht en werd hoogleraar ‘sociologie van sociaal kapitaal’. Tussen 2014 en 2018 was ze hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en tussen 2019-2021 weer in Utrecht, waar ze zich richtte op ‘stedelijk leven en sociale netwerken’.

Beate’s onderzoek draait om sociale cohesie en netwerken. Terwijl veel sociaalwetenschappelijk onderzoek focust op wat mensen scheidt en onderscheidt, richt zij zich op wat mensen verbindt en hoe die verbindingen ontstaan. Haar onderzoek over volwassen vriendschappen en de effecten van covid-maatregelen op sociale netwerken en eenzaamheid kreeg veel aandacht in de media.

Sinds november 2019 is Beate wetenschappelijk directeur van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waarbij ze criminaliteit en deviant gedrag ziet als een falen van sociale cohesie.

Marco Derksen

Marco Derksen is oprichter/partner van Marketingfacts en strategisch adviesbureau Upstream met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van digitale technologie, innovatie en media. Hij inspireert, adviseert en begeleidt organisaties in de verandering naar de digitale netwerksamenleving.

Na zijn studie scheikunde (met als afstudeeronderwerp kunstmatige intelligentie) is Marco in 1991 gestart als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en later bij Organon (toen nog onderdeel van Akzo Nobel). Eind jaren negentig heeft hij de overstap gemaakt naar marketing-communicatie. Na zes jaar te hebben gewerkt voor adviesbureaus als VODW en Share of Mind, is hij in 2005 gestart als zelfstandig ondernemer.

Op dat moment heeft Marco de basis gelegd voor het huidige Upstream, een strategisch adviesbureau dat zich richt op de digitalisering en digitale transformatie van organisaties. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt voor zowel publieke als private organisaties als Bidfood (DeliXL), Dirkzwager, ING, Rabobank, TUI, Cito, T-Mobile, Radboudumc, HAN,WUR, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Nationale Politie.

Vanuit Upstream heeft Marco diverse initiatieven gelanceerd zoals Marketingfacts, Arnhem Direct, Foodlog, SportNext, TravelNext, Dagstage.nl en meest recentelijk Iris Academy.

Op bestuurlijk vlak is Marco voorzitter geweest van het Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB), de brancheorganisatie voor de online advertising en interactieve marketing industrie, lid van de Raad van Toezicht VPRO, Raad van Toezicht van poppodium Luxor Live en DDMA Privacy Auroriteit. Op dit moment is hij nog lid van de Raad van Toezicht Hoogte 80 en lid van Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Woonmensen.

Sinds 2013 is hij als kerndocent betrokken bij diverse post-hbo en post-academische opleidingen op het gebied van leiderschap bij digitale transformatie (o.a HAN, Politieacademie).

Marco is in 2008 onderscheiden met de Coq d’Honneur, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de communicatiebranche aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor het marketingcommunicatievak.

Marco woont in Arnhem samen met zijn vrouw en twee dochters (die inmiddels zijn uitgevlogen naar Amsterdam en Groningen). Zijn passies zijn lekker eten, muziek en fotografie.

=== Translated with AI: ===

Marco Derksen is the founder/partner of Marketingfacts and the strategic consulting firm Upstream, with over 25 years of experience in the field of digital technology, innovation, and media. He inspires, advises, and guides organizations in their transition to the digital networked society.

After completing his chemistry degree (with a focus on artificial intelligence), Marco began his career in 1991 as a research assistant at Radboud University Nijmegen and later at Organon (then a part of Akzo Nobel). In the late 1990s, he transitioned into marketing and communication. After working for consulting firms such as VODW and Share of Mind for six years, he started his own business in 2005.

At that time, Marco laid the foundation for the current Upstream, a strategic consulting firm specializing in the digitalization and digital transformation of organizations. In recent years, he has worked with both public and private organizations, including Bidfood (DeliXL), Dirkzwager, ING, Rabobank, TUI, Cito, T-Mobile, Radboudumc, HAN, WUR, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Waterschappen, Rijkswaterstaat, and the National Police.

Through Upstream, Marco has launched various initiatives such as Marketingfacts, Arnhem Direct, Foodlog, SportNext, TravelNext, Dagstage.nl, and most recently, Iris Academy.

On a governance level, Marco has served as the chairman of the Interactive Advertising Bureau Netherlands (IAB), the industry association for online advertising and interactive marketing. He has also been a member of the Supervisory Board of VPRO, the Supervisory Board of the pop venue Luxor Live, and the DDMA Privacy Authority. Currently, he is a member of the Supervisory Board of Hoogte 80 and the Supervisory Board of the housing corporation De Woonmensen.

Since 2013, he has been involved as a core lecturer in various post-bachelor and post-academic programs related to leadership in digital transformation (including HAN and the Police Academy).

In 2008, Marco was honored with the Coq d’Honneur, an award presented annually by the communication industry to individuals who have made significant contributions to the field of marketing communication.

Marco resides in Arnhem with his wife and two daughters (who have since moved to Amsterdam and Groningen). His passions include fine dining, music, and photography.

Iris Koolen

Iris is een sociaal ondernemer die werkenden voorbereidt op de banen van de toekomst. Haar expertise in een notendop: hoe kunnen we de talenten van mensen, zoals #nieuwsgierigheid en #creativiteit, vergroten; en de focus leggen op hoe je nieuwe technologie kunt gebruiken om de gewenste impact te maken.

Iris is de oprichter van diverse succesvolle bedrijven op het gebied van digital learning (RMMBR, Elephant Road, Bespeak, Visavi en TinQwise). Al deze bedrijven zijn gespecialiseerd in didactiek en dus in het uitleggen van complexe onderwerpen aan verschillende doelgroepen. Vanuit haar passie bood Iris enkele jaren geleden Jim Stolze aan om de AI-cursus te ontwikkelen. Iris is ervan overtuigd dat artificiële intelligentie een grote impact gaat hebben op het dagelijks leven van Nederlanders en dat nog te weinig mensen zich dat beseffen en daarop voorbereid zijn. Dit was haar kans omdat te veranderen. Samen met Jim Stolze, ICAI en prominente Nederlandse organisaties ontwikkelde Iris vervolgens de Nationale AI-cursus (www.ai-cursus.nl). Een vervolg hierop is het bedrijf I.AMDIGITAL. Met dit initiatief krijgen professionals een stoomcursus digitale vaardigheden voor hun eigen werk & organisatie. Naast haar ondernemerschap is Iris in 2021 afgestudeerd aan de Kunstacademie Haarlem (KHL) en exposeert ze regelmatig haar creatieve werk.

===

Iris is a social entrepreneur who prepares workers for the jobs of the future. Her expertise in a nutshell: how can we enhance people’s talents, such as #curiosity and #creativity, and focus on how to use new technology to achieve the desired impact.

Iris is the founder of several successful businesses in the field of digital learning (RMMBR, Elephant Road, Bespeak, Visavi, and TinQwise). All these companies specialize in pedagogy, explaining complex subjects to various target audiences. Driven by her passion, Iris offered Jim Stolze a few years ago to develop the AI course. Iris is convinced that artificial intelligence will have a significant impact on the daily lives of the Dutch, and too few people realize this and are prepared for it. This was her opportunity to make a change. Together with Jim Stolze, ICAI, and prominent Dutch organizations, Iris then developed the National AI Course (www.ai-cursus.nl). A follow-up to this is the company I.AMDIGITAL. With this initiative, professionals receive a crash course in digital skills for their own work and organization. In addition to her entrepreneurship, Iris graduated from the Kunstacademie Haarlem (KHL) in 2021 and regularly exhibits her creative work.

Gordon Sana

Opgegroeid in een Marron-gezin, leerde Gordon al vroeg dat het opbouwen van communities niet alleen een keuze is, maar van levensbelang. Zijn cultuur heeft in hem het diepe belang ingeprent van het koesteren en in stand houden van gemeenschappen. Als woordvoerder binnen de Marron-gemeenschap voelt Gordon zich bevoorrecht om zijn rijke erfgoed en waarden met de rest van de wereld te delen.

Als middelste kind in zijn gezin werd Gordon de natuurlijke verbinding tussen generaties binnen zijn familie. Het wonen in een achterstandswijk en tegelijkertijd naar school gaan in de buitenwijken in Nederland bracht hem in contact met een veelheid aan culturele achtergronden, wat hem zichzelf razendsnel liet aanpassen en in staat stelde te communiceren over diverse achtergronden.

Gordons reis mondde uit in een professionele carrière, waarbij hij de rol aannam van een communitymanager, die de verbinding legt tussen het management of besturen en werknemers of klanten. In de loop der jaren heeft hij zijn vaardigheden verfijnd in het in lijn brengen van diverse groepen mensen en het bevorderen van eenheid temidden van verschillen.

Nu richt hij zijn expertise gericht diversiteit en inclusie binnen en tussen communities. Via zijn bedrijf werkt hij samen met community-experts om organisaties en bedrijven te adviseren over omarmen en versterken van hun communities. Gordon’s passie ligt erin zijn kennis over dynamiek binnen communities voortdurend uit te breiden en deze te delen.

===

Growing up in a Maroon household, Gordon learned early on that community building is not just a choice, but a lifeline. His culture instilled in him the profound importance of cultivating, nurturing, and sustaining communities. As a spokesperson within the Maroon community, Gordon has the privilege of representing his rich heritage and values to the world.

As a middle child in his family, Gordon became the natural bridge that connected the generations within his family. Living in a deprived neighborhood while attending school in the suburbs in the Netherlands exposed him to a multitude of cultural languages, teaching him the art of adaptation and communication across diverse backgrounds.

Gordon’s journey evolved into a rewarding professional career, where he assumed the role of a community manager, facilitating the connection between management or boards and employees or clients. Over the years, he has honed his skills in harmonizing diverse groups of people, fostering unity amidst differences.

Now, he has focused his expertise on communities and diversity and inclusion. Through his company and commissions, he collaborates with community experts to advise organizations and companies on nurturing and strengthening their communities. He’s passionate about continuously expanding his knowledge and sharing insights into the intricate tapestry of community dynamics.

#CommunityBuilder #DiversityAdvocate #MaroonSpokesperson

Okrah Donkor

Okrah heeft een grote passie voor coaching, sociaal ondernemerschap, media en marketing.

Zijn passie voor basketbal maakte een groot verschil in zijn leven vanwege de benodigde discipline, mentaliteit en doorzettingsvermogen. Om die reden begon hij in 2009 een organisatie om de jeugd van zijn buurt te inspireren en te stimuleren om iets met hun passie te doen. Na het afronden van de master marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam kreeg Okrah de mogelijkheid om full time met zijn passie aan de slag te gaan. 

Vandaag de dag geeft hij richting aan de organisatie Triple Threat. Sinds 2009 zetten zij community, rolmodellen en lifestyle in als middel om jongeren zelfredzaam te maken. Daarnaast is Okrah sinds 2013 medeoprichter van basketbalclub Triple ThreaT.

Okrah has a great passion for coaching, social entrepreneurship, media and marketing. His passion for basketball made a big difference in his life because of the discipline, mentality and perseverance required. For that reason, he started an organization in 2009 to inspire and encourage the youth of his neighborhood to do something with their passion. After completing a master’s degree in marketing at the Vrije Universiteit of Amsterdam, Okrah was given the opportunity to pursue his passion full time. Today he directs the Triple Threat organization. Since 2009, they have used community, role models and lifestyle as a means to make young people self-reliant. In addition, Okrah has been co-founder of basketball club Triple ThreaT since 2013.

Nick Hoogendorp – moderator

Nick houdt zich bezig met het ontwerpen van de toekomst voor jongeren en organisaties. Dit doet hij door helpen sturen op strategie, structuur, personal branding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is zijn tweede liefde presenteren. Daar traint hij anderen ook in.

Basketbal heeft Nick alles geleerd, wat hij vandaag nog inzet in zijn werk. Hier heeft hij doorzettingsvermogen geleerd, het spelen/werken in een team, maar vooral zijn geleerde lessen doorgeven. Samen met mijn jeugdvrienden is Nick Triple Threat gestart. Een omgeving voor jongeren om zichzelf te ontwikkelen. Waarom? ‘Omdat ik één van die jongeren was die dat nodig had. Met mijn achtergrond in bedrijfskunde vind ik het geweldig om te kijken waarom iets werkt en hoe we als team kunnen presteren. 

Als kind vond ik het al interessant om voor groepen te spreken. Dit is doorontwikkeld tot dagvoorzitter, professioneel presentator en trainer. Al mijn interesses en passies kan ik uiten in mijn eigen community Triple Threat.’

Nick is concerned with designing the future for young people and organizations. He does this by helping to manage strategy, structure, personal branding and personal development. His second love is also presenting. He also trains others in this. Basketball taught Nick everything he still uses in his work today. Here he learned perseverance, playing/working in a team, but above all, passing on the lessons he had learned. Nick started Triple Threat together with my childhood friends. An environment for young people to develop themselves. Why? ‘Because I was one of those young people who needed that. With my background in business administration, I love seeing why something works and how we can perform as a team. As a child I found it interesting to speak in front of groups. This has been further developed into chairman, professional presenter and trainer. I can express all my interests and passions in my own community, Triple Threat.’

Joost Bazelmans

Joost is een ondernemer pur sang die houdt van innovatieve avonturen. Het starten van nieuwe initiatieven en deze laten uitgroeien tot zelfvoorzienende bedrijven is zijn specialiteit. ‘De winkel opzetten’ – zoals hij het noemt.

Joost werkt momenteel aan de verdere groei van de non-profit stichting Road Trip for Life. Hij ontwikkelt en verhuurt een rolstoeltoegankelijke camper. Na het succes van de eerste bus zoekt Road Trip for Life nu financiering voor de volgende fase, de ontwikkeling van nog eens vijf rolstoeltoegankelijke campers.

Gedurende zijn professionele leven heeft hij gewerkt aan innovatieve concepten en ondernemingen. Begonnen in 2001 met de ontwikkeling van elektrische scooters. Gevolgd door het opzetten en runnen van de grootste tienermeisjes-community tussen 2007 en 2014 (voordat Facebook opkwam).

In 2015 maakte Joost de overstap van digitale marketing & social media naar digitaal leren. Bij RMMBR heeft hij diepgaande kennis opgedaan over digitale leertechnologie en op maat gemaakte leerinhoud.

Joost is a serial entrepreneur who loves innovative adventures. Starting new initiatives and growing them into self sustainable businesses is his speciality. ‘Setting up shop’ – as he calls it.

Joost is currently working on the further growth of the non profit foundation Road Trip for Life. He is developing and renting out a wheelchair accessible campervan. After the success of the first van Road Trip for Life is now seeking funding for the next phase, the development of five more wheelchair accessible campervans. 

Throughout his professional life het has been working with innovative concepts and ventures. Starting in 2001 with the development of electrical scooters. Followed by publishing and operating the largest teen girl community between 2007 and 2014 (before Facebook had entered the market). 

In 2015 Joost made the switch from digital marketing & social media to digital learning. At RMMBR he gained deep knowledge on digital learning technology and bespoke learning content.

Vorige
Volgende

ONZE PARTNERS

Zonder partners, geen TEDxHaarlem. We worden gesteund door tal van inspirerende, innovatieve en betrokken organisaties die geloven in de kracht van het delen van ideeën. En dat je – door het delen van deze ideeën – gewoontes, levens en uiteindelijk zelfs de wereld een stukje mooier kunt maken.

Be Inspired

Be The First

Sign up for our newsletter to get early bird tickets and inspiring reads

Meer weten?

Neem contact met ons op.